Research code UMCG

Voor wie?

De UMCG Research Code 2023 is bedoeld voor alle medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek binnen het UMCG, inclusief studenten, gastmedewerkers, ondersteunend personeel en management, alsook voor UMCG medewerkers die buiten het UMCG wetenschappelijk onderzoek verrichten. Vanaf 1 november 2023 vervangt deze Research Code de vorige versie uit 2018 en is het verplicht deze Code na te leven. De links in het document ondersteunen de onderzoeker daarbij. Het is een levend document, dat zo nodig wordt aangepast aan veranderende inzichten. Bij substantiële wijzigingen zullen medewerkers daarvan op de hoogte worden gesteld.

Principes voor integer wetenschappelijk onderzoek

Academische vrijheid, het beginsel dat wetenschappers in vrijheid onderzoek kunnen doen en hun bevindingen naar buiten kunnen brengen, is essentieel voor goede wetenschapsbeoefening in een open kennissamenleving (Academische Vrijheid in Nederland, 2021 (KNAW)). Deze vrijheid is niet onbeperkt, maar wordt begrensd door professionele normen van wetenschapsbeoefening zoals vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, 2018 (UNL), waaraan het UMCG zich heeft gecommitteerd. Samengevat zijn de vijf basisprincipes van deze Gedragscode:

1. Eerlijkheid
Alleen goed gefundeerde claims doen, correct over het onderzoeksproces rapporteren, geen gegevens of bronnen verzinnen of vervalsen, alternatieve visies en tegenargumenten serieus nemen, open zijn over onzekerheidsmarges en resultaten niet gunstiger of ongunstiger voorstellen dan ze zijn.

2. Zorgvuldigheid
Wetenschappelijke methoden gebruiken en optimale precisie betrachten bij het ontwerp, de uitvoering en verslaglegging van het onderzoek en de verspreiding van de resultaten.

3. Transparantie
Helderheid verschaffen over de onderzoeksgegevens waarop men zich heeft gebaseerd, hoe deze zijn verkregen, welke resultaten men heeft bereikt en op welke manier, en over de rol van externe belanghebbenden, op een voor vakgenoten controleerbare manier. Als gegevens of onderzoek niet volledig toegankelijk zijn, moet duidelijk worden gemotiveerd waarom dit niet mogelijk is.

4. Onafhankelijkheid
Buiten-wetenschappelijke overwegingen geen rol laten spelen bij de keuze van de methode, de beoordeling van gegevens, de weging van alternatieve verklaringen en het beoordelen van onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen.

5. Verantwoordelijkheid
Rekening houden met de legitieme belangen van bij het onderzoek betrokken personen en dieren, eventuele opdrachtgevers en financiers, en de omgeving. Onderzoek doen dat wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant is.

Naast deze basisprincipes zijn er ook andere (wettelijke) afspraken die nageleefd dienen te worden, vastgelegd in bijvoorbeeld de WMO en de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, 2022 (Coreon). In de UMCG Research Code worden deze principes en uitgangspunten uitgewerkt tot een aantal concrete gedragsregels.

Rol van het UMCG

Wetenschappelijke integriteit en het naleven van geldende wet- en regelgeving zijn plichten van iedere onderzoeker en onderzoeksmedewerker. Het UMCG ondersteunt medewerkers daarbij op de volgende manieren: 

  • Het opstellen van deze Code en deze beschikbaar stellen voor alle medewerkers.
  • Het aanstellen van vertrouwenspersonen, waaronder een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit.
  • Het aanbieden van cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk integriteit, wet- en regelgeving rond onderzoek, datamanagement en het begeleiden van junior onderzoekers
  • Het aanbieden van ondersteuning in elke fase van wetenschappelijk onderzoek, van advies over financiering van onderzoek tot datamanagement en van ethische toetsing tot communicatie.
  • Het opstellen van duidelijke, transparante beoordelingscriteria en –procedures voor bijvoorbeeld proefschriften en bevorderingen.
  • Het organiseren van bijeenkomsten waarin onderzoekers gedachten kunnen uitwisselen over wetenschappelijke integriteit en daaraan gerelateerde lastige situaties. 

Dit alles staat ten dienst om een veilige, inclusieve en open werkomgeving te creëren waarin onderzoekers zich verantwoordelijk en ondersteund voelen en zonder angst voor repercussies dilemma’s en fouten kunnen bespreken (‘blame-free-reporting’).

Daarnaast heeft het UMCG, als wetenschappelijke instelling, de verantwoordelijkheid om academische vrijheid te waarborgen door zich niet meer dan redelijk is te mengen in het onderzoek en zijn onderzoekers te beschermen tegen dwang en druk vanuit externe belanghebbenden (Academische Vrijheid in Nederland, 2021 (KNAW)).

Feedback op deze pagina?

Elizabeth Koier Beleidsmedewerker Bureau Onderzoek